Au Lab

Lab Members

Kin Fai Au


Diana (Yue) Zhao


Anqi Wang


Yunhao Wang


Dingjie Wang


Yuru Wang


Yijia Sun


Zujun Liu


Yunyi Li


Alumni

 • Jason Weirather, Post-doc (2014-2017)
 • Yingke Ma, Post-doc (2015-2016)
 • Meng Zou, Post-doc (2016-2017)
 • Andrew Thurman, Post-doc (2016-2018)
 • Shuhua Fu, Post-doc (2015-2018)

 • Benjamin Deonovic, Ph.D. student (2014-2017)
 • Adam Hefel, Ph.D. rotation student (2015-2016)
 • Valerie Wagner, Ph.D. rotation student (2017)

 • Anthony Rhoads, Master student (2014-2015)
 • Rui Jin, Master student (2015)
 • Dixian Zhu, Master student (2017-2018)

 • Haomin Li, Undergraduate student (2017-2018)
 • Yichao Shen, Intern (2018)