Tan lab wiki

Collaborators

Pamela Geyer, U. of Iowa

Chang Lu, Virginia Tech

Paul McCray, U. of Iowa

Nancy Speck, U. of Pennsylvania

Rong Tian, U. of Washington

Hai-hui Xue, U. of Iowa

Hai-yuan Yu, Cornell U.